SiteLock

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie naruszenia praw słusznie nabytych Osób Wykwalifikowanych

Szanowni Państwo,

przygotowaliśmy wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, pod petycją o jego wysłanie podpisało się wiele osób ze środowiska, nadal można ją poprzeć podpisując się online https://www.petycjeonline.com/zoenie_do_rzecznika_praw_obywatelskich_wniosku_o_naruszenie_praw_susznie_nabytych_osob_wykwalifikowanych?s=61369536

Cały wniosek dostępny poniżej:

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Szanowny Panie Rzeczniku,

Działając w imieniu Stowarzyszenia GRP w interesie społecznym, a w szczególności Osób Wykwalifikowanych zwracam się z wnioskiem aby Rzecznik Praw Obywatelskich skorzystał ze swoich uprawnień w celu zaskarżenia i zmiany przepisów art. 48 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

 

Uzasadnienie

Zapisy ww. ustępów artykułu 48 ustawy Prawo farmaceutyczne ustawodawca uzasadniał koniecznością transponowania zapisów Dyrektywy 2001/83/WE do polskiego porządku prawnego w zakresie zapewnienia, by funkcję Osoby Wykwalifikowanej (QP – Qualified Person) mógł pełnić jedynie magister farmacji, lub osoba o równorzędnym wykształceniu.

Istotnie Artykuł 49 ww. Dyrektywy zawiera zapisy nakładające na Państwa Członkowskie obowiązek uregulowania idącego w kierunku zastrzeżenia funkcji Osoby Wykwalifikowanej dla osób, które ukończyły określone kierunki studiów oraz posiadły wiedzę w zakresie odpowiednich przedmiotów studiów, jednakże brzmienie przepisów nie jest tak daleko idące, jak zapisy wdrożone w ustawie Prawo farmaceutyczne:

Studia obejmują nauczanie praktyczne i teoretyczne dotyczące co najmniej jednego z niżej podanych podstawowych przedmiotów:

— fizyka eksperymentalna,

— chemia ogólna nieorganiczna,

— chemia organiczna,

— chemia analityczna,

— chemia farmaceutyczna, obejmująca analizę produktów leczniczych,

— biochemia ogólna i stosowana (medyczna),

— fizjologia,

— mikrobiologia,

— farmakologia,

— technologia farmaceutyczna,

— toksykologia,

— farmakognozja (badanie składu i zjawisk cząstek czynnych substancji naturalnych
    pochodzenia roślinnego   i zwierzęcego)
”.

W zapisach ustawy Prawo farmaceutyczne umieszczono wymóg:

zdobyła wiedzę i umiejętności co najmniej w zakresie następujących przedmiotów: fizyki, chemii ogólnej i nie-organicznej, chemii organicznej, chemii analitycznej, chemii farmaceutycznej obejmującej analizę produktów leczniczych, biochemii ogólnej i stosowanej (medycznej), fizjologii, mikrobiologii, farmakologii, technologii farmaceutycznej, toksykologii oraz farmakognozji;”.

Nie ulega więc wątpliwości, że polski ustawodawca potraktował zapisy Dyrektywy rozszerzająco, znacznie zaostrzając wymogi dot. wykształcenia Osób Wykwalifikowanych i w praktyce zamknął możliwości wybrania tego zawodu wszystkim osobom, które nie posiadają tytułu magistra farmacji.

Ponadto przepisy nowelizacji naruszają prawa słusznie nabyte osób nie będących farmaceutami, a pracujących obecnie, nierzadko od kilkudziesięciu lat, w przemyśle farmaceutycznym jako Osoby Wykwalifikowane. Naruszony został więc zapis art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”.

 

Zapisy art. 48 ust. 2 zmuszają obywateli pełniących aktualnie funkcje Osób Wykwalifikowanych do podjęcia uzupełniających studiów podyplomowych na wydziałach farmaceutycznych. Studia te będą dodatkowo płatne oraz angażujące czas prywatny ww. osób w ramach zjazdów na uczelniach w weekendy. Powoduje to konieczność poniesienia wkładu finansowego (czesne, dojazdy, noclegi) oraz czasowego Osób Wykwalifikowanych, które nie posiadają tytułu magistra farmacji.

Wyżej wymienione obowiązki nie były znane Osobom Wykwalifikowanym, gdy podejmowały wybór tej ścieżki zawodowej kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu. Głównym wymaganiem stosowanym od lat wobec kandydatów na QP było udowodnienie „co najmniej dwuletniego staż pracy u wytwórcy lub importera produktu leczniczego posiadającego zezwolenie […] obejmującego przeprowadzanie analizy jakościowej i ilościowej produktów leczniczych i substancji czynnych oraz przeprowadzanie badań i czynności kontrolnych koniecznych do zapewnienia jakości produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu”. Wobec tego za zasadne wydaje się podważanie obligatoryjności wejścia w życie nowych przepisów w stosunku do osób, które aktualnie pełnią funkcje Osób Wykwalifikowanych i staż ten posiadają.

Racjonalną transpozycją zapisów ww. Dyrektywy byłoby zastosowanie nowych wymogów w stosunku do osób, które funkcje Osób Wykwalifikowanych miałyby dopiero podjąć i w pełni świadomie mogłyby one zadecydować, czy w celu podjęcia tej ścieżki zawodowej są skłonne podjąć dodatkowe studia podyplomowe. W ten sposób w perspektywie lat cel Dyrektywy zostałby osiągnięty, bez zaburzania struktury organizacyjnej branży farmaceutycznej oraz bez naruszania praw obywateli pracujących aktualnie jako Osoby Wykwalifikowane.

W naszej ocenie, w celu ochrony praw słusznie nabytych aktualnych Osób Wykwalifikowanych, ustawa powinna dopuszczać możliwość pracy jako Osoba Wykwalifikowana do czasu przejścia na emeryturę, bez konieczności uzupełniania wykształcenia wszystkim QP, którzy w dniu wejścia w życie ustawy już tę funkcję pełnili.

 

 

Prośbę swą motywujemy interesem społecznym środowiska branżowego Osób Wykwalifikowanych, których reprezentantów posiadamy w szeregach naszego stowarzyszenia.

 

Z poważaniem,

Prezes Stowarzyszenia

Na Rzecz Dobrej Praktyki

Regulacyjnej GRP

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY